Revision history of "Spotřeba PC"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:37, 4 December 2009Ok1zia (talk | contribs). . (1,926 bytes) (+1,926). . (Created page with 'Spotřeba je měřena digitálním přístojem EKM-265. Netuším, zda měří správně nesinusový odběr pulzních zdrojů. Měřeno v ustáleném stavu tj. bez zátěže proc...')